# Debug

# Chrome Inspector

Podczas pracy z GraalVM (opens new window) lub JDK z graalvm (JVMCI) uruchom swoją aplikację jako:

npm start -- -Dinspect=9229

Rozpocznie to pracę debugera Chrome Inspector na porcie 9229, który możesz dołączyć do sesji debugowania z poziomu swojej przeglądarki.

Chrome devtools listening at port: 9229
Running: java ...
Debugger listening on port 9229.
To start debugging, open the following URL in Chrome:
  chrome-devtools://devtools/bundled/js_app.html?ws=127.0.0.1:9229/436e852b-329b5c44c3e
Server listening at: http://localhost:8080/

chrome-inspector

Będziesz mógł ustawić brekapointy, debugować, itp. You will be able to set breakpoints, debug etc...

# Debugowanie z VSCode

Używanie narzędzi developerskich od Chroma nie jest koniecznym wymogiem. Aplikacje można debugować również przy użyciu Visual Studio Code (opens new window). Stwórz odpowiednią konfigurację:

es4x vscode

Stworzy to plik launcher.json podobny do:

{
 "version" : "0.2.0",
 "configurations" : [ {
  "name" : "Launch empty-project",
  "type" : "node",
  "request" : "launch",
  "cwd" : "${workspaceFolder}",
  "runtimeExecutable" : "${workspaceFolder}/node_modules/.bin/es4x-launcher",
  "runtimeArgs" : [ "-Dinspect=5858" ],
  "port" : 5858,
  "outputCapture" : "std",
  "serverReadyAction" : {
   "pattern" : "started on port ([0-9]+)",
   "uriFormat" : "http://localhost:%s",
   "action" : "openExternally"
  }
 } ]
}

Pozstaje tylko dołączyć debuger.

vscode-chrome-inspector

Jeśli wypiszesz na ekranie wiadomość Server started on port 8000 zostanie to odnotowane przez visual studio i w oknie przeglądarki otworzy się odpowiedni adres url.