# Hello World

Najprostszą aplikacją jaką możemy stworzyć jest Hello World, który umieścimy w pliku hello-es4x.js:

vertx.createHttpServer()
 .requestHandler(req => {
  req.response()
   .end('Hello ES4X world!');
 })
 .listen(8080);

Teraz możesz uruchomić aplikację wywołując:

$ es4x hello-es4x.js

TIP

W systemach typu UNIX, skrypty mogą być wykonywalne i dzięki użyciu shebanga #!/usr/bin/env es4x mogą być uruchamiane automatycznie. Jednak taka dependencja powinna być wówczas obecna w katalogu bieżącym.

I w drugim terminalu wpisując:

$ curl localhost:8080
Hello ES4X world!

WARNING

Wywoływanie skryptów korzystających z komendy es4x może być przydatne w małych skryptach, nie posiadających innych dependencji niż vertx. W przypadku bardziej złożonych aplikacji korzystaj z menadżera projektu lub z menadżera pakietów.

# Tworzenie nowego projektu

ES4X używa npm jako menadżera pakietów. Aby stworzyć nowy projekt można użyć komendy przez niego zapewnionej:

# stworzenie folderu z projektem
mkdir myapp

# wejście do folderu z projektem
cd myapp

# stworzenie projektu
es4x project

Podstawowa konfiguracja projektu znajduje się w pliku package.json: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

{
 "version" : "1.0.0",
 "description" : "This is a ES4X empty project.",
 "name" : "myapp",
 "main" : "index.js",
 "scripts" : {
  "test" : "es4x test index.test.js",
  "postinstall" : "es4x install",
  "start" : "es4x"
 },
 "dependencies": {
  "@es4x/create": "latest",
  "@vertx/unit": "latest"
 },
 "dependencies": {
  "@vertx/core": "latest"
 },
 "keywords" : [ ],
 "author" : "",
 "license" : "ISC"
}

TIP

Dla projektów tworzonych za pomocą TypeScript uruchom narzędzie do tworzenia projektu wywołując: es4x project --ts

post-install hook odwoła się do es4x, aby rozwiązać wszystkie maven dependencies i stworzyć skrypt es4x-launcher.

TIP

Skrypt es4x-launcher zapewni, że aplikacja będzie korzystać z es4x a nie z nodejs. Skrypt może być użyty na produkcji, gdzie pakiet @es4x/create może być pominięty.

# create-vertx-app

Używając create-vertx-app możesz szybko uruchomić swoją aplikację ES4X TypeScript lub JavaScript używając zaledwie kilku przycisków. Jeśli wolisz korzystać z GUI przy tworzeniu aplikacji możesz skorzystać z tego samego generatora, jak przy PWA (opens new window).

# Dodawanie dependencji

Dodawanie dependencji nie różni się od sposobu w jaki robią to deweloperzy JavaScript:

# dodanie innych dependencji...
npm install @vertx/unit --save-dev # OR yarn add -D @vertx/unit
npm install @vertx/web --save-prod # OR yarn add @vertx/web

# spowoduje pobranie dependencji npm + java
npm install

# Kodowanie

Po skończonym setupie projektu czas na napisanie kodu. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej, ES4X używa definicji TypeScripta, aby zapewnić lepsze doświadczenia developerom za pomocą uzupełniania kodu i opcjonalnego sprawdzania poprawności typów.

Dla wszystkich aplikacji ES4X istnieje globalny obiekt vertx, który jest skonfigurowaną instancją vert.x i którą można użyć w aplikacji.

TIP

Aby móc korzystać z uzupełniania kodu w Visual Studio Code (opens new window) pierwsza linijka kodu w głównym skrypcie powinna brzmieć:

/// <reference types="es4x" />

Aplikacja powitalna w pliku index.js powinna wyglądać następująco:

 
 /// <reference types="es4x" />
// @ts-check
import { Router } from '@vertx/web';

const app = Router.router(vertx);

app.route('/').handler(ctx => {
 ctx.response()
  .end('Hello from Vert.x Web!');
});

vertx.createHttpServer()
 .requestHandler(app)
 .listen(8080);

console.log('Server listening at: http://localhost:8080/')

Powyższy program wystartuje serwer, który będzie nasłuchiwał połączeń na porcie 8080. Program będzie odpowiadał "Hello from Vert.x Web!" na zapytania dla root URL (/) lub route. Dla każdej innej ścieżki będzie odpowiadał 404 Not Found.

WARNING

W plikach .js można korzystać ze składni ES6. ES4X przetłumaczy to na polecenia require() w commonjs. Polecenia exports niestety nie zostaną przetłumaczone. To udogodnienie będzie działało wyłącznie w IDE mającym funkcję auto importu takim jak Visual Studio Code.

# Wsparcie MJS

ES4X wspiera też pliku o rozszerzeniu .mjs. W takim przypadku nie zostanie użyty require() z commonjs, lecz graaljs native module loader.

Graaljs wspiera zarówno import jak i export w plikach o rozszerzeniu .mjs, powodując, że będą one działały jak w specyfikacji ES6.

TIP

Aby włączyć wsparcie dla .mjs skorzystaj z rozszerzenia .mjs w plikach JavaScript lub uruchom swoją aplikację z flagą -Desm.

WARNING

Niemożliwym jest mieszanie commonjs oraz esm w ramach jednego projektu. Jeśli nie jesteś pewny której specyfikacji powinieneś użyć, korzystaj z 'commonjs'.