# Instalacja

Zakładając, że masz już zainstalowany Node.js (opens new window), będziesz potrzebował działąjącego JVM. Do prawidłowego działania wymagana jest Java (opens new window) lub GraalVM (opens new window).

$ java -version
openjdk version "1.8.0_265"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_265-8u265-b01-0ubuntu2~20.04-b01)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.265-b01, mixed mode)

Jeśli widzisz podobny output, znaczy to że obecnie używanym JVM jest java 8, co nie jest najlepszą opcją ze względu na gorszą wydajność z jaką może działać silnik es4x niż w przypadku innego JVM.

# GraalVM/OpenJDK

Aby posiadać kompatybilny runtime rekomenduje się instalację wyższego runtime (np. skorzystać z jabby (opens new window)). Instrukcji do poprawnej instalacji jabbanależy szukać w oficjalnej dokumentacji (opens new window).

TIP

Używając jabby możesz zainstalować openjdk 11 i/lub graalvm (tylko raz) wywołując:

jabba install [email protected]
jabba install [email protected]

A następnie przełączać się między nimi wywołując:

jabba use [email protected] # LUB jabba use [email protected]

Po instalacji odpowiedniego JVM możesz również zainstalować project management utilities development tool (opcjonalnie).

# Narzędzia projektowe

npm install -g @es4x/create # LUB yarn global add @es4x/create

Pakiet zainstaluje globalnie komendę es4x, aby mogła ona zostać użyta przy tworzeniu projektu i przy wykonywaniu innych zadań. Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu wywołaj:

es4x --help

# Używanie NPX

Jednorazowo ten sam pakiet może być użyty przy wołaniu za pomocą npx. W takim przypadku należy skorzystać z:

npx @es4x/create --help

# Pakiet OS

POdczas pracy na środowiskach CI, gdzie ilość pakietów jest ograniczona, menadżer pakietów może zostać zainstalowany przez rozpakowanie przygotowanego wcześniej pliku o rozszerzeniu tar/zip.

ES4X='0.9.0' \
 curl -sL \
 https://github.com/reactiverse/es4x/releases/download/$ES4X/es4x-pm-$ES4X-bin.tar.gz \
 | tar zx --strip-components=1 -C /usr/local

Dla systemów Windows można użyć pliku zip, co wywoła ten sam efekt.

TIP

Preferowane jest korzystanie z npm jako sposobu instalacji, gdyż pozwala na łatwe aktualizacje oraz zapewnia przenaszalność względem różnych systemów operacyjnych.

# Weryfikacja

Do tego momentu powinieneś mieć już działającą komendę es4x. Aby to przetestować wykonaj test wywołując:

$ es4x --help

Usage: java -jar /usr/local/bin/es4x-bin.jar [COMMAND] [OPTIONS]
      [arg...]

Commands:
  bare     Creates a bare instance of vert.x.
  dockerfile  Creates a generic Dockerfile for building and deploying the
         current project.
  project   Initializes the 'package.json' to work with ES4X.
  install   Installs required jars from maven to 'node_modules'.
  list     List vert.x applications
  run     Runs a JS script called <main-verticle> in its own instance of
         vert.x.
  start    Start a vert.x application in background
  stop     Stop a vert.x application
  version   Displays the version.

Run 'java -jar /usr/local/bin/es4x-bin.jar COMMAND --help' for
more information on a command.

WARNING

Dla najlepszych wrażeń i wydajności zainstaluj GraalVM (opens new window). Podczas pracy ze standardowym JDK i używając Javy w wersji < 11 aplikacja zostanie uruchomiona w trybie Interpreted co nie jest rekomendowane i wydajne w przypadku pracy na produkcji.