# Eclipse Vert.x

Vert.x jest domyślnym modelem programowania używanym przez ES4X. Jednak w tym wydaniu jest tu kilka usprawnień, w porównaniu do standardowego Vert.x APIs (opens new window).

# Wygenerowane API

Wszystkie API publikowane w npm pod nazwami @vertx i @reactiverse są kodem wygenerowanym. Generacja kodu jest pozwala na to, żeby wszystkie takie API mogły być używane przez użytkowników JavaScript w takim formacie, jaki jest dla nich wygodny bez wpływu na wydajność aplikacji.

Interakcja z JVM dzieje się w obiektach Javy. Najważniejszą częścią jest wyciągnięcie klasy JVM do JS:

// Import the java.lang.Math class to be usable
// as a JS type in the script
const Math = Java.type('javalang.Math');

Teraz można tak zrobić dla wszystkich API, jakie chcemy, jednak istnieje kilka ograniczeń, które ES4X próbuje rozwiązać:

 • Podatność na usterki - Korzystający musi dokładnie znać Java API i Typ, aby poprawnie użyć ich w JavaScript.
 • Brak możliwości zdefiniowania zależności - Jeśli potrzebujesz użyć API z innych modułów, importowanie klasy za klasą nie może definiować zależności między nimi.
 • Brak wsparcia IDE - Developer musi znać API zanim zacznie z niego korzystać, ponieważ IDE mu w tym nie pomoże.

Generator ES4X rozwiązuje problemy poprzez stworzenie modułu npm dla każdego modułu vertx i wypisuje definicje dla każdej klasy.

Każdy moduł ma następujące pliki:

 • package.json - Definiuje zależności między modułami
 • index.js - interfejsy commonjs API
 • index.mjs - interfejsy ESM API
 • index.d.ts - Pełne definicje typów dla interfejsów API
 • enum.js - wyliczenia commonjs API
 • enum.mjs - wyliczenia ESM API
 • enum.d.ts - Pełne definicje typów dla wyliczeń API
 • options.js - obiekty danych commonjs API.
 • options.mjs - obiekty danych ESM API.
 • options.d.ts - Pełne definicje typów dla obiektów danych API

Wszystkie pliki index będą uproszczały import klas JVM poprzez zamianę, np:

// without ES4X
const Router = Java.type('io.vertx.ext.web.Router');
// with
import { Router } from '@vertx/web';

Ta mała zmiana spowoduje, że IDE będą asystować w developmencie, jak również menadżerom pakietów w pobieraniu potrzebnych dependencji. Wszystkie pliki .d.ts będą podpowiadać IDE w kwestii typów oraz będą wspierały proces uzupełniania kodu.

# Promise/Future

Vert.x ma 2 typy:

 • io.vertx.core.Future
 • io.vertx.core.Promise

Co dziwne, Promise z Vert.x nie jest tym samym co Future z JavaScript. W języku JavaScript:

 • Vert.x Future === JavaScript Promise Like (Thenable)
 • Vert.x Promise === JavaScript Executor Function

# async/await

async/await jest wspierany bez żadnej konieczności kompilacji ze strony GraalVM. ES4X dodaje extra funkcjonalność do typu Future Vert.x. API, które zwracają Vert.x Future mogą być użyte jako Thenable, to znaczy że:

// using the Java API
vertx.createHttpServer()
 .listen(0)
 .onSuccess(server => {
  console.log('Server ready!')
 })
 .onFailure(err => {
  console.log('Server startup failed!')
 });

Może zostać użyte jako Thenable:

try {
 let server = await vertx
  .createHttpServer()
  .listen(0);

 console.log('Server Ready!');
} catch (err) {
 console.log('Server startup failed!')
}

TIP

async/await działa nawet z pętlami, co powoduje, że praca z asynchronicznym kodem staje się prostsza, nawet podczas mieszania kodu Javy i JavaScript.

# Konwersja typów

Vert.x jest stworzony w Javie, jednak w JavaScript nie musimy się martwić w takim stopniu jak tam. ES4X wykonuje kilka automatycznych konwersji:

Java TypeScript
void void
boolean boolean
byte number
short number
int number
long number
float number
double number
char string
boolean[] boolean[]
byte[] number[]
short[] number[]
int[] number[]
long[] number[]
float[] number[]
double[] number[]
char[] string[]
java.lang.Void void
java.lang.Object any
java.lang.Boolean boolean
java.lang.Double number
java.lang.Float number
java.lang.Integer number
java.lang.Long number
java.lang.Short number
java.lang.Char string
java.lang.String string
java.lang.CharSequence string
java.lang.Boolean[] boolean[]
java.lang.Double[] number[]
java.lang.Float[] number[]
java.lang.Integer[] number[]
java.lang.Long[] number[]
java.lang.Short[] number[]
java.lang.Char[] string[]
java.lang.String[] string[]
java.lang.CharSequence[] string[]
java.lang.Object[] any[]
java.lang.Iterable any[]
java.util.function.BiConsumer <T extends any, U extends any>(arg0: T, arg1: U) => void
java.util.function.BiFunction <T extends any, U extends any, R extends any>(arg0: T, arg1: U) => R
java.util.function.BinaryOperator <T extends any>(arg0: T, arg1: T) => T
java.util.function.BiPredicate <T extends any, U extends any>(arg0: T, arg1: U) => boolean
java.util.function.Consumer <T extends any>(arg0: T) => void
java.util.function.Function <T extends any, R extends any>(arg0: T) => R
java.util.function.Predicate <T extends any>(arg0: T) => boolean
java.util.function.Supplier <T extends any>() => T
java.util.function.UnaryOperator <T extends any>(arg0: T) => T
java.time.Instant Date
java.time.LocalDate Date
java.time.LocalDateTime Date
java.time.ZonedDateTime Date
java.lang.Iterable<T> <T>[]
java.util.Collection<T> <T>[]
java.util.List<T> <T>[]
java.util.Map<K, V> { [key: <K>]: <V> }