# Παραδείγματα

# Hello World

Όπως κάθε άλλη βιβλιοθήκη, θα ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα hello world. Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα πρότζεκτ:

{
 "name": "hello-es4x",
 "version": "1.0.0",
 "private": true,
 "main": "index.js",
 "dependencies": {
  "@vertx/core": "latest",
  "@es4x/create": "latest"
 },
 "scripts": {
  "postinstall": "es4x install",
  "start": "es4x"
 }
}

# Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες εξαρτήσεις

$ npm i

> [email protected] postinstall .../hello-world
> es4x install

npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 2 packages from 1 contributor and audited 2 packages in 6.704s
found 0 vulnerabilities

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Installing GraalJS..., αυτό σημαίνει ότι το σύστημά σας δεν έχει εγκατάσταση GraalVM java. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, καθώς λαμβάνονται επιπλέον πακέτα για να εξασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση.

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Current JDK only supports GraalJS in Interpreted mode!, σημαίνει οτι η έκδοση της java είναι είτε μικρότερη από 11 ή OpenJ9.

# Γράψτε τον κωδικό

Τώρα που το πρότζεκτ είναι έτοιμο για χρήση, μπορούμε να γράψουμε τον κωδικό:

/// <reference types="@vertx/core" />
// @ts-check

console.log('Hello ES4X');

# εκτελέστε το

$ npm start

> [email protected] start .../hello-world
> es4x

Hello ES4X
Succeeded in deploying verticle

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Current JDK only supports GraalJS in Interpreted mode!, σημαίνει οτι η έκδοση της java είναι είτε μικρότερη από 11 ή OpenJ9.

# Εφαρμογή ιστού

Σε αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσουμε μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή:

{
 "name": "web-application",
 "version": "0.0.1",
 "private": true,
 "main": "index.js",
 "dependencies": {
  "@vertx/core": "latest",
  "@vertx/web": "latest"
 },
 "devDependencies": {
  "@es4x/create": "latest"
 },
 "scripts": {
  "start": "es4x",
  "postinstall": "es4x install"
 }
}

# Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες εξαρτήσεις

$ npm i

> [email protected] postinstall .../hello-world
> es4x install

npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 2 packages from 1 contributor and audited 2 packages in 6.704s
found 0 vulnerabilities

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Installing GraalJS..., αυτό σημαίνει ότι το σύστημά σας δεν έχει εγκατάσταση GraalVM java. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, καθώς λαμβάνονται επιπλέον πακέτα για να εξασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση.

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Current JDK only supports GraalJS in Interpreted mode!, σημαίνει οτι η έκδοση της java είναι είτε μικρότερη από 11 ή OpenJ9.

# Γράψτε τον κωδικό

Τώρα που το έργο είναι έτοιμο για χρήση, μπορούμε να γράψουμε τον κωδικό:

/// <reference types="@vertx/core" />
// @ts-check

import {Router} from '@vertx/web';

const app = Router.router(vertx);

// serve a simple Hello, World! text message
app.get("/plaintext").handler(ctx => {
 ctx.response()
  .putHeader("Content-Type", "text/plain")
  .end('Hello, World!');
});

// serve a simple Hello, World! JSON message
app.get("/json").handler(ctx => {
 ctx.response()
  .putHeader("Content-Type", "application/json")
  .end(JSON.stringify({message: 'Hello, World!'}));
});

// create an HTTP server and let it be handled by the application
vertx
 .createHttpServer()
 .requestHandler(app)
 .listen(8080);

console.log('Server listening at: http://localhost:8080/');

# Πρόσβαση σε Postgres

Σε αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσουμε μια απλή εφαρμογή Postgres:

{
 "name": "posgres",
 "version": "0.0.1",
 "private": true,
 "main": "index.js",
 "dependencies": {
  "@vertx/core": "latest",
  "@vertx/pg-client": "latest"
 },
 "devDependencies": {
  "@es4x/create": "latest"
 },
 "scripts": {
  "start": "es4x",
  "postinstall": "es4x install"
 }
}

# Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες εξαρτήσεις

$ npm i

> [email protected] postinstall .../hello-world
> es4x install

npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 2 packages from 1 contributor and audited 2 packages in 6.704s
found 0 vulnerabilities

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Installing GraalJS..., αυτό σημαίνει ότι το σύστημά σας δεν έχει εγκατάσταση GraalVM java. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, καθώς λαμβάνονται επιπλέον πακέτα για να εξασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση.

WARNING

Εάν δείτε το μήνυμα Current JDK only supports GraalJS in Interpreted mode!, σημαίνει οτι η έκδοση της java είναι είτε μικρότερη από 11 ή OpenJ9.

# Γράψτε τον κωδικό

Τώρα που το έργο είναι έτοιμο για χρήση, μπορούμε να γράψουμε τον κωδικό:

/// <reference types="@vertx/core" />
// @ts-check

import { PgPool } from '@vertx/pg-client';
import { PoolOptions } from '@vertx/sql-client/options';
import { PgConnectOptions } from '@vertx/pg-client/options';
import { Tuple } from '@vertx/sql-client';

const SELECT_WORLD = "SELECT id, randomnumber from WORLD where id=$1";

let connectOptions = new PgConnectOptions()
 .setCachePreparedStatements(true)
 .setHost('database-server')
 .setUser('dbuser')
 .setPassword('dbpass')
 .setDatabase('hello_world');

// Pool options
let poolOptions = new PoolOptions()
 .setMaxSize(1);

// Create the client pool
let client = PgPool.pool(vertx, connectOptions, poolOptions);

// select a random row from the database
client.preparedQuery(SELECT_WORLD).execute(Tuple.of(Math.random()), res => {
 if (res.succeeded()) {
  let resultSet = res.result().iterator();

  if (!resultSet.hasNext()) {
   ctx.fail(404);
   return;
  }

  let row = resultSet.next();

  console.log({
   id: row.getInteger(0),
   randomNumber: row.getInteger(1)
  });
 } else {
  console.trace(res.cause());
 }
});

# More examples?

Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα παραδείγματα, απλώς μεταβείτε στο vertx-examples (opens new window). Eπαρόλο που τα παραδείγματα είναι γραμμένα σε Java, ακολουθώντας τον οδηγό advanced, θα δείτε πώς η χρήση των Java API μπορεί να είναι ασήμαντη.